Mål hjelper oss med å fokusere innsatsen vår og gir oss noe å jobbe mot. Vi bør ha mål innenfor alle deler av virksomheten vår. Som regel har man allerede etablert økonomiske mål, slik som inntjening, salg og markedsandeler. Virksomheten skal også ha mål for helse, miljø og sikkerhet (HMS). På den måten sikrer vi at vi forvalter vår viktigste ressurs, nemlig de ansatte, på en ordentlig måte.

Mål kan formuleres på flere måter. Her er noen tips på hvordan målene kan skrives slik at de er lette å formidle og mulige å nå.

  • Målene må være spesifikke nok til at vi forstår hva vi skal oppnå. “Bedre arbeidsmiljøet” er for generelt. Det er mer nyttig å bryte målene med på et mer konkret nivå, og ha mål f.eks antall ansatte som har gjennomført kurs, at det skal gjennomføres vernerunder, innkjøp av nye kontorstoler, eller gjennomføring av risikoanalyse.
  • Det vi ønsker å oppnå må være målbart. Det gjør det mulig å følge utviklingen og se om vi er på rett vei. Vi kan ha et mål om å gjennomføre fire allmøter med fokus på sikkerhet, minst fem sikkerjobbanalyser, minst 15 ansatte skal ha gjennomført kurs, etc.
  • Hvert mål må ha en ansvarlig som følger prosessen og sikrer at målet ikke blir glemt. Mange av målene blir naturlig nok tillagt ledelsen, men det er ikke nødvendig at alle målene er det. Verneombudet kan ha mål som hun er ansvarlig for, verkstedmedarbeideren kan lede felles fysiske øvelser hver morgen, etc.
  • Det er viktig at målene er realistiske, slik at vi har tro på at vi klarer å nå dem. Mål om 0% sykefravær er urealistisk. Vi kan ønske oss null fravær, og jobbe for det, men det vil alltid være fravær. Imidlertid kan et mål om å redusere sykefraværet være realistisk, så lenge vi retter innsatsen mot årsakene til fraværet.
  • Vi bør bestemme hvor mye tid vi skal bruke på å nå målene, eller et tidspunkt når vi skal være ferdig. Uten en frist har vi ikke mulighet til å følge utviklingen eller vite når vi er ferdige.
  • Mens vi jobber mot målene og etter de forhåpentligvis er nådd, bør vi evaluere hva vi har gjort. På den måten kan vi finne ut av hva som virker og hva vi gjør bedre, slik at vi kan jobbe mer effektivt neste gang.

Denne S.M.A.R.T.E. måten å jobbe på, gir oss en stor sannsynlighet for å nå målene våre og dermed drive virksomheten vår bedre.

 

* Målene bør være noe vi kan styre. Det kan være vanskelig å styre på rene resultatindikatorer. Sykefraværet er et resultat av mange forhold som virker sammen. Vi kan kanskje påvirke noen av disse faktorene på en slik måte at fraværet totalt går ned, men det er ikke mulig å styre selve resultatet.

 

 

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *