Internkontroll er alle tiltak vi bruker for å sikre at det vi gjør planlegges, organiseres og utføres på en måte som iveratar krav. Krav kan være både fra lovverket, kunder, standarder og egne krav.

Internkontroll er en måte å jobbe på. Det er et verktøy. Det skriftlige omfanget av systemet vil avhengig av virksomhetens størrelse og kompleksitet.

Det er vanlig at internkontrollen som et minimum:

1. sørger for at relevante lover og forskrifter for HMS-lovgivningen kjent og tilgjengelige, f.eks ved at man har en oversikt over de krav som er mest viktighet for virksomheten.

2. sørger for at arbeidstakerne har tilstrekkelig kunnskaper om HMS-systemet. Det bidrar til at systemet blir brukt og vi kan ha tillit til at det vil virke som planlagt.

3. sørger for at arbeidstakerne medvirker i HMS-arbeidet, slik at all kunnskapen og erfaringene kommer oss til gode.

4. fastsetter mål for helse, miljø og sikkerhet (Her er en interessant artikkel om det!)

5. har oversikt over organisasjonen vår. Det er viktig å beskrive hvordan ansvar, oppgaver og myndighet for HMS-arbeidet er fordelt, slik at vi vet om alt er ivaretatt og blir fulgt opp.

6. har kartlagt farer og problemer og vurdert de i en risikoanalyse. Basert på analysen utarbeider man planer og tiltak slik at risikoen reduseres.

7. har rutiner for å finne ut av og rette opp de gangene vi ikke følger krav fastsatt HMS-systemet vårt (og HMS-lovgivningen). Vi må også ha en måte å forhindre at det skjer.

8. har rutiner som hjelper oss til å sikre at internkontrollen fungerer som planlagt.

 

Det kan være lurt å ha et elektronisk system som holder orden på dokumentene og aktivitetene vi må gjøre. Arctic Safety kan hjelpe med å lage HMS-system for dere, og vi tilbyr også et brukervennlig og rimelig elektronisk HMS-system som ivaretar alle punktene over.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *